List of active policies

Name Type User consent
Tréning, coaching, AC, DC, teszt, eLearning és workshop résztvevők adatkezelési tájékoztatója Site policy All users

Summary

Kérjük nézze át és fogadja el az adatkezelési tájékoztatónkat!

Fő pontok:

5.1 Jogi személyek vagy Természetes személy és jogi személy közti szerződések megvalósításában résztvevők (tréning, coaching, AC, DC, teszt és workshop résztvevők) személyes adatai

5.2 Jogi személyek vagy Természetes személy és jogi személy közti szerződések megvalósításában résztvevők fényképei, videók és hangfelvételek

5.3 Jogi személyek vagy Természetes személy és jogi személy közti szerződések megvalósításában résztvevők profil adatai

5.4 Jogi személyek vagy Természetes személy és jogi személy közti szerződések megvalósításában résztvevők jelenléti ívei, teljesítésigazoláshoz szükséges adatai

Full policy

Tréning, coaching, AC, DC, teszt, eLearning és workshop résztvevők adatkezelési tájékoztatója

1. BEVEZETÉS

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési tájékoztatót, amely az Adatkezelő hivatalos honlapján is elérhető.

A tájékoztató személyi hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos üzleti kommunikáció során az Adatkezelő kezeli.

A tájékoztató tárgyi hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő adott témához kapcsolódó adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a)       a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b)       a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c)       az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d)       Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e)       a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f)        megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait  

a)       az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b)       egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c)       illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

·         Adatkezelő: iCons-Hungary Kft.

·         székhely: 6723 Szeged, Sándor u. 13.

·         e-mail: info@icons.hu

·         cégjegyzékszám: 06-09-014984

·         képviseli: Környei Imre

·         adószám: 14268449-2-06

·         adatvédelmi felelős elérhetősége: info@icons.hu

(a későbbiekben: Adatkezelő vagy többes szám első személy)

3. JOGSZABÁLYOK, ELVEK

3.1 Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötik az Adatkezelőt

·         GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)

·         Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok

·         A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

3.2 Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük

·         Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

·         Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

4. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

·         „személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

·         „érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

·         „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

·         „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

·         „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

·         „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

·         „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

·         „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

5.1 Jogi személyek vagy Természetes személy és jogi személy közti szerződések megvalósításában résztvevők (tréning, coaching, AC, DC, teszt és workshop résztvevők) személyes adatai

·         Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése során általában szükséges a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A személyes adatokat vagy az Ön munkáltatója (megbízója) adja át nekünk, vagy mi szerezzük be Öntől közvetlenül.

·         Az adatkezelés célja: a jogi személyek vagy természetes személy és jogi személy közötti szerződés teljesítése érdekében, illetve az Adatkezelőnél végzett tevékenység esetében az adatkezelő biztonsági érdekeinek védelme.

·         Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek jogalap, amennyiben adatait az Ön munkáltatójától vagy megbízójától kaptuk meg meg (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, ebben az esetben egyeztetünk az Ön munkáltatójával (megbízójával) és az egyeztetés alapján döntünk a tiltakozás elfogadásáról vagy elutasításáról. Elutasítás esetében élhet jogorvoslati lehetőséggel, lásd: 6.9 pont.

·         A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, céges e-mail cím, céges telefonszám.

·         Az adatkezelés időtartama: Jogos érdek jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az adatkezelés ellen és azt az adatkezelő elfogadja, vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik.

·         Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: email-ben az info@icons.hu email címre.

5.2 Jogi személyek vagy Természetes személy és jogi személy közti szerződések megvalósításában résztvevők fényképei, videók és hangfelvételek

·         Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése során általában szükséges a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A személyes adatokat vagy az Ön munkáltatója (megbízója) adja át nekünk, vagy mi szerezzük be Öntől közvetlenül.

·         Az adatkezelés célja: a jogi személyek vagy természetes személy és jogi személy közötti szerződés teljesítése érdekében, illetve az Adatkezelőnél végzett tevékenység esetében az adatkezelő biztonsági érdekeinek védelme.

·         Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, abban az esetben, ha a személyes adatokat mi (az Adatkezelő) Öntől közvetlenül szerezzük be. Ezúton is tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatkezelést megszüntetjük és adatait töröljük.

·         A kezelt személyes adat kategóriák: programok végrehajtása során keletkező fényképek, videók, hangfelvételek

·         Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik.

·         A hozzájárulás visszavonásának bejelentésének módja: email-ben az info@icons.hu email címre.

5.3 Jogi személyek vagy Természetes személy és jogi személy közti szerződések megvalósításában résztvevők profil adatai

·         Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése során általában szükséges a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A profil adatokat mi szerezzük be Öntől közvetlenül, vagy értékelési eljárások esetén külső értékelőktől is (Személyiség vagy Kompetencia tesztek, 360 fokos felmérés, Assessment Center, Development Center).

·         Az adatkezelés célja: a jogi személyek vagy természetes személy és jogi személy közötti szerződés teljesítése érdekében, illetve az Adatkezelőnél végzett tevékenység esetében az adatkezelő biztonsági érdekeinek védelme.

·         Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, abban az esetben, ha a személyes adatokat mi (az Adatkezelő) Öntől közvetlenül szerezzük be. Ezúton is tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatkezelést megszüntetjük és adatait töröljük.

·         A kezelt személyes adat kategóriák: Név, e-mail cím, személyes profil

·         Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik.

·         A hozzájárulás visszavonásának bejelentésének módja: email-ben az info@icons.hu  email címre.

5.4 Jogi személyek vagy Természetes személy és jogi személy közti szerződések megvalósításában résztvevők jelenléti ívei, teljesítésigazoláshoz szükséges adatai

·         Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése során általában szükséges a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A személyes adatokat vagy az Ön munkáltatója (megbízója) adja át nekünk, vagy mi szerezzük be Öntől közvetlenül. Az adatkezelés célja: a jogi személyek vagy természetes személy és jogi személy közötti szerződés teljesítése érdekében, illetve az Adatkezelőnél végzett tevékenység esetében az adatkezelő biztonsági érdekeinek védelme.

·         Az adatkezelés jogalapja:

v  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

v  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

v  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

·         A kezelt személyes adat kategóriák: programok végrehajtása során keletkező jelenléti ívek, teljesítésigazolások.

·         Az adatkezelés időtartama: A Számviteli törvény, valamint az Adózás rendjéről szóló törvény előírja a beszámoláshoz, adókötelezettség teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok megőrzési kötelezettségét és ezek idejét. Jelenleg az alapbizonylatok megőrzési ideje 8 év.

·         Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: email-ben az info@icons.hu email címre.

6. AZ ÖN JOGAI

Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén: cím: 1133 Budapest, Újpest rakpart 8.  / e-mail cím: info@icons.hu

·         Azonosítás: A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

·         A kérés megválaszolása: Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

·         Ügyintézési határidő: Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

·         Az ügyintézés díja: A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

6.1 Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

6.2 Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

·         Mi a célja?

·         Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?

·         Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?

·         Meddig tároljuk ezeket az adatokat?

·         Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?

·         Kitől kaptuk az Ön adatait?

·         Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.

·         Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.

·         Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

6.3 Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

6.4 Kérhet személyes adatai törlését

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

·         A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

·         A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;

·         Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;

·         Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

·         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

·         a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

·         a népegészségügy területét érintő közérdek alapján

·         közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

·         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

·         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát

·         Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

6.6 Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.7 Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben:

·         Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;

·         Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

·         Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat); Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük

·         A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.8 Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya (GDPR 22. cikk), amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés:

·         szerződés megkötése vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges;

·         meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;

·         vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben is emberi beavatkozást a folyamatba, kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

6.9 Jogorvoslati lehetőségek

6.9.1 Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

·         elnök: dr. Péterfalvi Attila

·         levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

·         cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

·         Telefon: +36 (1) 391-1400

·         Fax: +36 (1) 391-1410

·         web: http://naih.hu

·         e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

6.9.2 Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.9.3Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

7. ADATBIZTONSÁG

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.

Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

8. ADATFELDOLGOZÓK

Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Tevékenység

Név / Cégnév

Székhely

e-mail

Honlap üzemeltetője

Oleander Informatikai Kft.

3534 Miskolc, Gőz u. 7.

iroda@honlap.hu

Szerver üzemeltetője

ProgÜgy Kft.

TurboTarhely.hu

4211 Ebes, Jókai utca 22/A.

info@turbotarhely.hu